EGYÉB ESEMÉNYEK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk, hogy az eseményre való regisztrációval, valamint az eseményen való részvétellel Ön a jelen dokumentumban található tájékoztatást tudomásul veszi és teljes mértékben elfogadja.

A „Focus on You” projekt szervezője a Sonus Alapítvány a Mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Stahly u. 5. I/8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012638; adószám: 23186226-2-43, a továbbiakban: Szervező) az eseményen való részvétellel és az eseményre vonatkozó regisztrációval kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:

1. Részvételi feltételek

A részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az eseményen kép- és hangfelvételek (a továbbiakban: felvételek) készüljenek Önről, és hogy a Szervező a felvételeket korlátlanul felhasználja – beleértve a promóciós és marketing tevékenység keretében történő nyilvánosság részére való közvetítést, online elérhetővé tételét is. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az eseményt minőségbiztosítási okokból kép- és hangfelvételt készítsen, amelyet azonban nem hoz nyilvánosságra és harmadik személynek nem ad tovább.

Az eseményen a résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, magatartástól, amely más jogát, jogos érdekét (különösen személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét) sértheti. Ezen szabályokkal ellentétes megnyilvánulás, magatartás esetén a Szervező (vagy Szervező munkatársának/megbízottjának) felszólítására köteles a szabálysértő résztvevő a workshopot és annak helyszínét azonnal elhagyni.

2. Adatkezelési tájékoztatás

A Szervező adatkezelési kérdésekkel kapcsolatos elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Sonus Alapítvány a Mai Zene és a Korszerű Előadóművészet Támogatására

Postacím: 1085 Budapest, Stahly u. 5. I/8.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012638

E-mail cím: workshop@sonus.foundation

Honlap: sonus.foundation

2.1. Az eseményre történő regisztrációval Ön az általános adatvédelmi rendelet [(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 6. cikk (1) a) pontja] alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alábbiakban felsorolt személyes adatait

– a Szervező a kerekasztal-beszélgetés lebonyolítása céljából (ideértve többek között az azonosítást, a kapcsolattartást és kommunikációt) továbbá

– az eseményen felvételek készítése céljából,

– hírlevelek, egyedi ajánlatok, tájékoztatás küldése céljából (ha ahhoz külön hozzájárulását adta) a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

2.2 Kezelt személyes adatok (a felnőttképzési törvény rendelkezései szerint)

  • név
  • email-cím
  • az eseményen készített fénykép esetén képmás.

A résztvevő köteles az eseményen való regisztrációhoz köteles a fentiekben megjelölt személyes adatait megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a kerekasztal-beszélgetésen. A résztvevők fentiekben felsorolt adatait az eseményt követő 6 hónapig kezeljük, kivéve a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás esetén, amelynél visszavonásig.

2.3 Adattovábbítás

Az általunk kezelt adatokhoz teljes körűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kurátor és az Alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai férhetnek hozzá. Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig előzetesen kérjük a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

2.4 Hírlevél feliratkozás

A hírlevelére való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány időszakosan hírlevelet küldjön a Focus on You programmal kapcsolatos hírekről, rendezvényekről való tájékoztatás, az ezekre való meghívó kiküldése céljából. Az email címét kezeljük. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a jelen szabályzatot, és a hírlevél küldéséhez hozzájárul. Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

2.5 Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe hírlevélszolgáltatásra a The Rocket Science Group LLC. (512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia 30318) által működtetett Mailchimp hírlevélküldő rendszert.

2.6 Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

– a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

– a következő információkról tájékoztassuk:

• az adatkezelés céljai;

• az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

• információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

• az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

– a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt.

Jelen Részvételi Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató 2021. január 1-től érvényes.